Duplicates Finds Duplicate Files

Quickly finds the duplicate files on your drives relied on file contents. Key features: comparing file contents, 100% accurate result. High-speed comparison algorithm, very fast. Only need 1 click to get result. Reusable result: save / load the duplicate files listing. Sorts result by size in descending, colored groups.
Sizes

Finds Larger Resources

Lets you quickly see all drives/directories/files size in 1 tree view, in order to let you to do the manual disk cleaning work easily. Key features: operate resources in batch mode. Sort resources by size in descending order. Intelligent unit and decimal of size.
Recent

Shows More Properties of Recent Used Resources

You can see and open more recent used resources (files and directories). And see more properties of the recent resources, such as path, size, type, date modified and date created.
Activity

Tracks Windows Activity

Traces and records the operations for Windows automatically, such as 'Deleted', 'Renamed', 'Created' and 'Modified' actions of files and folders.
Batch

Performs Batch Operation

Select some resources (files / folders) first, and then you can make the following actions on them at once: move to Recycle Bin, permanently delete, copy / move to other location, rename, output information and change properties.

Sync

Synchronizes Resources

Automatically or manually synchronizes your resources to other place, you can set the sync mode as "Once changed", "Fixed frequency (mins)" and specific times.
Supports Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Português (Brasil), Slovenščina, Suomi, Türkçe, Русский, العربية, 한국어, 简体中文, 繁體中文.
Help us translate it..

DeutschWinExt ist ein FREE Utilities für Windows. Sie können die folgenden Funktionen nutzen, indem Sie sie verwenden:
 • Finden Sie schnell die Duplikate auf Ihren Laufwerken, die sich auf den Inhalt der Datei beziehen. Hauptmerkmale: Vergleich der Dateiinhalte, 100% genaues Ergebnis. High-Speed-Vergleich Algorithmus, sehr schnell. Sie brauchen nur 1 Klick, um das Ergebnis zu erhalten. Wiederverwendbares Ergebnis: Speichern / Laden Sie die doppelte Aktenliste. Sortiert Ergebnis nach Größe in absteigenden, farbigen Gruppen.
 • Sehen Sie schnell alle Größen der Laufwerke / Verzeichnisse / Dateien in einer Baumansicht, damit Sie die manuelle Reinigung der Festplatte problemlos durchführen können. Hauptmerkmale: Ressourcen im Batch-Modus betreiben. Sortieren Sie die Ressourcen nach Größe in absteigender Reihenfolge. Intelligente Einheit und Dezimalzahl der Größe.
 • Sehen und öffnen Sie neuere verwendete Ressourcen (Dateien und Verzeichnisse). Sehen Sie weitere Eigenschaften der letzten Ressourcen, wie z. B. Pfad, Größe, Typ, Änderungsdatum und Erstellungsdatum.
 • Überwachen Sie die Vorgänge für Windows automatisch, z. B. die Aktionen 'Gelöschte', 'Umbenannt', 'Erstellt' und 'Geändert' von Dateien und Ordnern.
 • Wählen Sie zunächst einige Ressourcen (Dateien / Ordner) aus, und führen Sie die folgenden Aktionen gleichzeitig aus: In den Papierkorb verschieben, dauerhaft löschen, kopieren / an einen anderen Ort verschieben, umbenennen, Informationen ausgeben und Eigenschaften ändern.
 • Synchronisieren oder synchronisieren Sie Ihre Ressourcen automatisch an einem anderen Ort. Sie können den Synchronisierungsmodus auf "Einmal geändert", " Festfrequenz (min)" und bestimmte Zeiten einstellen.

FrançaisWinExt est un kit d'utilitaires GRATUIT pour Windows. En l'utilisant vous pouvez profiter des fonctionnalités suivantes:
 • Trouver rapidement les fichiers en double sur vos lecteurs, recherche basée sur le contenu du fichier. Principales caractéristiques: comparaison du contenu du fichier, résultat 100% précis. Algorithme de comparaison à grande vitesse, très rapide. Il suffit d'un clic pour obtenir un résultat. Ce résultat est réutilisable: enregistrez / chargez la liste des fichiers en double. Les résultats s'affichent par taille classés en groupes descendants et colorés.
 • Voir rapidement tous les lecteurs / répertoires / taille des fichiers en 1 vue arborescente, ceci pour vous permettre de faire facilement un nettoyage manuel du disque. Principales caractéristiques: trouver les fichiers les plus volumineux, action en mode batch. les fichiers sont triés par ordre de taille décroissant. Calcul intelligent à la décimale.
 • Voir et ouvrir les fichiers utilisées le plus recemment (fichiers et répertoires). Voir également leur propriétés, telles que chemin d'accès, taille, type, date de modification ou date de création.
 • Surveiller automatiquement les opérations de Windows, comme les actions «Supprimer», «Renommer», «Créer» et «Modifier» sur les fichiers et les dossiers.
 • Sélectionner certaines ressources (fichiers / dossiers) d'abord, puis lancez des actions par lots: déplacez-les vers la Corbeille, supprimez les définitivement, copiez / déplacez-les vers un autre emplacement, renommez les, éditez leurs informations ou modifiez leurs propriétés.
 • Synchroniser automatiquement ou manuellement vos fichiers vers un autre emplacement, vous pouvez choisir le mode de synchronisation «En cas de modification», ou «Périodicité (mn.)» et choisir l'heure voulue.

ItalianoWinExt è un kit di utilità GRATUITO per Windows. Puoi goderti le seguenti funzionalità usandole:
 • Trova rapidamente i file duplicati sulle tue unità facendo affidamento sui contenuti dei file. Caratteristiche principali: confronto dei contenuti dei file, risultato accurato al 100%. Algoritmo di confronto ad alta velocità, velocissimo. Basta solo un clic per ottenere il risultato. Risultato riutilizzabile: salva / carica l'elenco dei file duplicati. Ordina i risultati in base alla dimensione in ordine decrescente ed in gruppi colorati.
 • Visualizza rapidamente tutte le unità/cartelle/dimensione dei file in 1 visualizzzione ad albero, in modo da consentirti di eseguire facilmente la pulizia manuale del disco. Caratteristiche principali: gestione delle risorse in modalità batch. Ordina le risorse in base alla dimensione in ordine decrescente. Unità intelligente e dimensione in decimale.
 • Visualizzi ed apri le risorse usate più recenti (file e cartlle). Visualizzi altre proprietà delle risorse recenti, come percorso, dimensione, tipo, data di modifica e data di creazione.
 • Monitora automaticamente le operazioni di Windows, come le azioni "Eliminato", "Rinominato", "Creato" e "Modificato" per file e cartelle.
 • Seleziona prima alcune risorse (file / cartelle), quindi potrai eseguire le azioni seguenti su di esse contemporaneamente: sposta nel Cestino, elimina in modo permanente, copia / sposta in un'altra posizione, rinomina, genera informazioni e modifica proprietà.
 • Sincronizza automaticamente o manualmente le tue risorse in un altra posizione, puoi impostare la modalità di sincronizzazione come "Dopo averle modificate", "Frequenza fissa (min.)" E tempi specifici.

PolskiWinExt is a FREE utilities kit for Windows. Za jego pomocą można korzystać z następujących funkcji:
 • Szybkie znajdowanie duplikatów plików na napędach w zależności od zawartości pliku. Kluczowe cechy: porównywanie zawartości pliku, 100% dokładność. Wysoka-prędkość algorytmu porównania, bardzo szybki. Wystarczy 1 kliknięcie, aby uzyskać wynik. Wielorazowy rezultat: zapisze / załaduje listę zdublowanych plików. Sortuje wynik wg rozmiaru do malejącego, kolorowe grupy.
 • Szybko zobacz wszystkie napędy/katalogi/rozmiar plików w 1 widoku drzewa, w celu umożliwienia użytkownikowi łatwego ręcznego czyszczenia napędów. Kluczowe cechy: obsługuje zasoby w trybie wsadowym. Sortuje zasoby wg rozmiaru w porządku malejącym. Inteligentna jednostka i dziesiętny rozmiar.
 • Wyświetla i otwiera najnowsze używane zasoby (pliki i katalogi). I zobaczysz więcej właściwości ostatnich zasobów, takie jak ścieżka, rozmiar, typ, data modyfikacji i data utworzenia.
 • Automatycznie monitoruje operacje Windows, takie jak 'Usunięte', 'Zmienione nazwy', 'Utworzone' i 'Zmodyfikowane' działania plików i folderów.
 • Najpierw wybiera niektóre zasoby (pliki / foldery) i następnie można wykonać następujące czynności na nich na raz: przenieść do Kosza, trwale usunąć, skopiować / przenieś do innej lokalizacji, zmienić nazwę, informacje wyjściowe i zmiany właściwości.
 • Automatycznie lub ręcznie zsynchronizuje Twoje zasoby z innym miejscem, możesz ustawić tryb synchronizacji jako "Jedna zmiana", "Poprawia częstotliwość (min)" i określone czasy.

Português (Brasil)O WinExt é um kit de utilidades GRÁTIS para o Windows. Você pode aproveitar os seguintes recursos ao usá-lo:
 • Encontre rapidamente os arquivos duplicados em suas unidades baseado no conteúdo do arquivo. Recursos chave: comparar o conteúdo do arquivo, o resultado é 100% preciso. Algoritmo de comparação de alta velocidade e muito rápido. Precisa apenas de um clique para obter o resultado. Resultado reutilizável: salva/carrega a lista de arquivos duplicados. Classifica o resultado pelo tamanho em grupos decrescentes e em grupos coloridos.
 • Visualize rapidamente todas as unidades/diretórios/tamanhos de arquivos em uma exibição de árvore, permitindo que você faça o trabalho de limpeza manual do disco facilmente. Recursos chave: opera recursos no modo de lote. Classifica os recursos por tamanho em ordem decrescente. Unidade inteligente e decimal de tamanho.
 • Veja e abra os recursos usados mais recentemente ​​(arquivos e diretórios). E veja mais propriedades dos recursos recentes, como caminho, tamanho, tipo, data de alteração e data de criação.
 • Monitore as operações do Windows automaticamente, como as ações 'Excluído', 'Renomeado', 'Criado' e 'Modificado' dos arquivos e pastas.
 • Primeiro selecione alguns recursos (arquivos/pastas) e a seguir, faça as seguintes ações neles de uma só vez: mova para a Lixeira, exclua permanentemente, copie/mova para outro local, renomeie, obtenha informações de saída e altere as propriedades.
 • Sincronize automaticamente ou manualmente os seus recursos para outro local, você pode ainda definir o modo de sincronização como "Alterado uma vez", "Frequência corrigida (em minutos)" e em tempos específicos.

SlovenščinaWinExt je brezplačen komplet pripomočkov za Windows. Z njim lahko uživate v naslednjih funkcijah:
 • Hitro poiščete podvojene datoteke na pogonih, ki se sklicujejo na vsebino datoteke. Ključne funkcije: primerjava vsebin datotek, 100% natančen rezultat. Zelo hiter primerjalni algoritem. Potrebujete le en klik, da dobite rezultat. Večkratni rezultat: shranite/naložite seznam podvojenih datotek. Padajoče razvrsti rezultat po velikosti v padajočih, barvnih skupinah.
 • Hitro si oglejte vse velikosti pogonov/imenikov/ datotek v 1 drevesnem pogledu, za preprosto ročno čiščenje. Ključne funkcije: upravljanje virov v serijskem načinu. Padajoče razvrstite vire glede na velikost. Inteligentna enota in decimalna velikost.
 • Oglejte si in odprite novejše uporabljene vire (datoteke in mape). Vidite lahko več lastnosti nedavnih virov, kot so: pot, velikost, vrsta, datum spremembe in datum nastanka.
 • Samodejno spremljate operacije sistem Windows, kot so 'izbrisane', 'preimenovane', 'ustvarjene' in 'spremenjenoe' datoteke in mape.
 • Najprej izberite nekatere vire (datoteke/mape), nato pa lahko na njih izvedete naslednja dejanja: premaknete v Koš, trajno izbrišete, kopirate/premaknete na drugo mesto, preimenujete izhodne podatke in spremenite njune lastnosti.
 • Samodejno ali ročno lahko sinhronizirate svoje vire z drugim mestom, način sinhronizacije lahko nastavite kot "Enkrat spremenjeno", "Fiksna frekvenca (min)" in na določene čase.

SuomiWinExt on ilmainen apuohjelmapaketti Windowsille. Voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:
 • Etsi pikaisesti tiedostojen kaksoiskappaleet, jotka perustuvat tiedostojen sisältöön. Tärkeimmät ominaisuudet: tiedostojen sisällön vertailu, 100% tarkka tulos. Nopea vertailu-algoritmi, erittäin nopea. Tarvitset vain yhden napsauksen tuloksen saamiseksi. Uudelleenkäytettävä tulos: tallenna / lataa kaksoiskappaleiden luettelo. Lajittelee tuloksen koon mukaan laskevissa, värillisissä ryhmissä.
 • Näyttää nopeasti kaikki asemat/hakemistot/tiedostot yhdessä puunäkymässä, jotta voit tehdä manuaalisen levyn puhdistustoiminnon helposti. Tärkeimmät ominaisuudet: käyttää resursseja eräajona. Lajittelee resurssit koon mukaan laskevassa järjestyksessä. Älykäs yksikkö ja desimaalikoko.
 • Katso ja avaa viimeisimmät käytetyt resurssit (tiedostot ja hakemistot). Katso myös viimeisimpien resurssien ominaisuuksia, kuten polku, koko, tyyppi, muutettu päivämäärä ja luontipäivä.
 • Seuraa tiedostojen ja kansioiden automaattisia toimintoja, kuten "Poistettu", "Nimetty uudelleen", "Luotu" ja "Muutettu".
 • Valitse ensin resurssit (tiedostot / kansiot), ja voit tehdä niissä seuraavat toimet: siirrä roskakoriin, poista pysyvästi, kopioi/siirrä toiseen paikkaan, nimeä uudelleen, anna tietoja ja muuta ominaisuuksia.
 • Synkronoi automaattisesti tai manuaalisesti resurssit toiseen paikkaan, voit asettaa synkronointitilan "Kun muutettu", "Kiinteä aikaväli (min)" ja tietyt ajat.

TürkçeWinExt, Windows için BEDAVA bir yardımcı programdır. Aşağıdaki özellikleri kullanarak programın tadını çıkarabilirsiniz:
 • Sürücü dosyalarınızdaki yinelenen dosyaları hızla bulun. Anahtar özellikler: dosya içeriğinin karşılaştırılması,% 100 doğru sonuç. Yüksek hızlı karşılaştırma algoritması, çok hızlı. Sonuç almak için sadece 1 tıklama gerekir. Yeniden kullanılabilir sonuç: çift dosya listelerini kaydedin / yükleyin. Sıralar, azalan, renkli gruplar halinde boyutuna göre değişir.
 • Elle disk temizleme işini kolayca yapabilmeniz için, 1 ağaç görünümündeki tüm sürücüleri / dizinleri / dosya boyutlarını hızla görün. Anahtar özellikler: toplu iş modunda kaynakları çalıştırmak. Kaynakları, azalan boyuta göre sıralayın. Akıllı birim ve ondalık büyüklük.
 • Daha yeni kullanılan kaynakları (dosyalar ve dizinler) görün ve açın. Ayrıca, yol, boyut, tür, değiştirilme tarihi ve oluşturulan tarih gibi yeni kaynakların daha fazla özelliğine bakın.
 • Dosya ve klasörlerin 'Silindi', 'Yeniden Adlandırıldı', 'Oluşturuldu' ve 'Değiştirildi' gibi işlemleri otomatik olarak Windows için izleyin.
 • Önce bazı kaynakları (dosyaları / klasörleri) seçin ve ardından aşağıdaki eylemleri bir kerede yapabilirsiniz: Geri Dönüşüm Kutusu'na taşı, kalıcı olarak sil, başka bir yere kopyala / taşı, yeniden adlandır, çıktı bilgisi ve özellikleri değiştir.
 • Kaynaklarınızı başka bir yere otomatik veya manuel olarak senkronize edin, senkronizasyon modunu "Bir kez değiştirildi", "Sabit frekans (dakika)" ve belirli zamanlar olarak ayarlayabilirsiniz.

РусскийWinExt - это набор бесплатных утилит для Windows. С его помощью вы можете сделать следующее:
 • Быстрый поиск дубликатов файлов по содержимому. Ключевая особенность: при сравнении содержимого файлов – 100% точность. Высокоскоростной алгоритм сравнения, нужен всего 1 щелчок, чтобы получить результат. Многократное использование результата: сохранение и загрузка списка дубликатов файлов. Сортировка результатов по размеру в окрашенных в разные цвета группах.
 • Быстрый просмотр размеров всех дисков/каталогов/файлов в 1 древовидном отображении, что позволит легко выполнить очистку дисков. Ключевая особенность: обработка ресурсов в пакетном режиме. Сортировка ресурсов по размеру.
 • Просмотр и открытие последних используемых ресурсов (файлы и каталоги), с отображением их свойств, таких как путь, размер, тип, дата изменения и создания.
 • Автоматическое отслеживание действий Windows с файлами и папками, таких как «Удаление», «Переименование», «Создание» и «Изменение».
 • Выберите несколько ресурсов (файлы / папки), и вы сможете выполнить с ними следующие действия одновременно: переместить в корзину, удалить, копировать / переместить в другие места, переименовать, вывести информацию и изменить свойства.
 • Автоматически или вручную синхронизируйте свои ресурсы с другим местом, используя один из режимов синхронизации - «После изменения», «Фиксированная частота (мин.)» и заданное время.

العربيةوينكست هو مجموعة ادوات مجانية لنظام التشغيل ويندوز. يمكنك التمتع الميزات التالية عن طريق استخدامه:
 • العثور بسرعة على الملفات المكررة على محركات الاقراص الخاصة بك تعتمد على محتويات الملف. الملامح الرئيسية: مقارنة محتويات الملف، 100٪ نتيجة دقيقة. عالية السرعة مقارنة خوارزمية، سريع جدا. تحتاج فقط 1 انقر للحصول على نتيجة. النتيجة القابلة لاعادة الاستخدام: حفظ / تحميل قائمة الملفات المكررة. سورتس نتيجة لحجم في تنازلي، مجموعات الملونة.
 • انظر بسرعة جميع محركات الاقراص / الدلائل / حجم الملفات في 1 عرض شجرة، من اجل السماح لك ان تفعل اليدوي تنظيف القرص العمل بسهولة. الملامح الرئيسية: تشغيل الموارد في وضع دفعة. فرز الموارد حسب الحجم بترتيب تنازلي. وحدة ذكية وعشرية من الحجم.
 • انظر وفتح المزيد من الموارد المستخدمة مؤخرا (الملفات والادلة). وانظر المزيد من خصائص الموارد الاخيرة، مثل المسار والحجم والنوع وتاريخ التعديل وتاريخ الانشاء.
 • مراقبة عمليات ويندوز تلقائيا، مثل 'حذف'، 'اعادة تسمية'، 'انشاء' و 'تعديل' اجراءات الملفات والمجلدات.
 • حدد بعض الموارد (الملفات / المجلدات) اولا، ثم يمكنك اتخاذ الاجراءات التالية عليها في وقت واحد: الانتقال الى سلة المحذوفات، حذف بشكل دائم، نسخ / نقل الى موقع اخر، اعادة تسمية، معلومات الاخراج وتغيير الخصائص.
 • تلقائيا او يدويا مزامنة الموارد الخاصة بك الى مكان اخر، يمكنك تعيين وضع المزامنة كما "تغيرت مرة واحدة"، "تردد ثابت (دقيقة)" واوقات محددة.

한국어WinExt는 Windows를 위한 무료 유틸리티 키트입니다. 다음의 기능을 즐길 수 있습니다:
 • 콘텐츠들이 있는 드라이브에서 중복 파일들을 빠르게 찾습니다. 주요 기능: 파일 콘텐츠 비교, 100% 정확한 결과. 고속 비교 알고리듬, 매우 빠름. 결과 도출을 위해 한 번만 클릭하면 됨. 재사용 가능한 결과: 중복 파일 목록 저장/불러오기. 내림차순, 그룹 색상 구분으로 크기에 따라 결과 정렬.
 • 쉽게 수동으로 디스크 청소 작업을 할 수 있도록 한 개의 트리뷰에서 모든 드라이브/디렉터리/파일 크기를 빠르게 봅니다. 주요 기능: 일괄 모드에서 리소스 작업. 내림차순 정렬로 크기에 따라 리소스 분류. 지능형 단위 및 십진수 크기.
 • 더 최근 사용된 리소스(파일과 디렉터리) 보기 및 열기. 그리고 경로, 크기, 유형, 수정한 날짜와 만든 날짜와 같은 최근 리소스들의 추가적인 속성 보기.
 • 파일과 폴더의 '삭제됨', '이름 변경됨', '생성됨', '수정됨'과 같은 Windows 작업 실행을 모니터링합니다.
 • 먼저 어떤 리소스(파일/폴더)를 선택하고 한 번에 다음의 작업 가능: 휴지통으로 이동, 영구 삭제, 다른 위치로 복사/이동, 이름 변경, 정보 출력과 속성 변경.
 • 사용자의 리소스들을 다른 장소에 자동 또는 수동으로 동기화할 수 있습니다. "변경 시", "고정된 주기(분)" 및 특정 시간 방식으로 동기화를 설정할 수 있습니다.

简体中文WinExt 是一个免费的 Windows 实用工具包。您可以通过使用它享用以下功能:
 • 基于文件内容在您的驱动器上快速查找重复文件。主要特色:比较文件内容,结果 100% 精确;高速比较算法;只需要点击一下即可获得结果;可复用的结果:保存 / 载入重复文件列表;按大小倒序排列结果;相邻分组使用不同颜色。
 • 在树状视图中快速查看所有驱动器/目录/文件大小,以让您轻松进行手动磁盘清理工作。主要特色:批量操作资源;按资源大小倒序排列;智能单位及小数位(大小)。
 • 查看及打开更多最近使用资源(文件及目录),并能查看最近资源的更多属性,例如路径、大小、类型、创建日期及修改日期。
 • 自动跟踪并记录 Windows 上的操作,例如文件或目录的删除、重命名、创建及修改。
 • 先选择一些资源(文件/目录),然后您可以对它们一次性执行以下操作:移至回收站、彻底删除、复制/移动到其他地方、重命名、导出信息、修改属性。
 • 自动或手动同步您的资源到其他地方,您可以设置同步模式为“一旦变更”、“固定频率(分)”及指定时间。

繁體中文WinExt 是一個免費的 Windows 實用工具包。您可以經由使用它享用以下功能:
 • 基於檔案內容在您的驅動器上快速搜尋重複檔。主要特色:比較檔案內容,結果 100% 精確;高速比較演算法;只需要點擊一下即可獲得結果;可複用的結果:存儲 / 載入重複檔列表;按大小倒序排列結果;相鄰分組使用不同顏色。
 • 在樹狀視圖中快速檢視所有驅動器/資料夾/檔案大小,以讓您輕鬆進行手動磁片清理工作。主要特色:批量操作資源;按資源大小倒序排列;智慧單位及小數位(大小)。
 • 檢視及開啟更多最近使用資源(檔案及資料夾),並能查看最近資源的更多屬性,例如路徑、大小、類型、創建日期及修改日期。
 • 自動跟蹤並記錄 Windows 上的操作,例如檔案或資料夾的刪除、重命名、創建及修改。
 • 先選擇一些資源(檔案/資料夾),然後您可以對它們一次性執行以下操作:移至回收站、徹底刪除、複製/移動到其他地方、重命名、匯出資訊、修改內容。
 • 自動或手動同步您的資源到其他地方,您可以設置同步模式為“一旦變更”、“固定頻率(分)”及指定時間。
QuoteI like the idea and this company Trisun is pretty good too. This software seems to be packed with lot of goodies. Thank you Trisun, its a great idea. - By Snakeman
QuoteInstalled without any problem on XP 64 and I like it a lot, not because of duplicate finding, but the really clear and easy viewing of all folder sizes, which is very helpful to me. - By bungalow-build
QuoteThanks a lot for this program. It makes it easier to find duplicated files clogging up my D:/ drive where I download and install all files to free up my C:/ drive. Already found 25GB worth of extra space. A useful addition to have at hand. - By kokobin
QuoteThis is a well-designed, nice looking and functional software product. Installs easily, with simple and immediate registration. - By Tony Austin
123 Reg Ltd. (GB)
Logo
Photography by Adam (US) Warstler Consulting (US) Carey's Computer Creations(sm) (US) Anders Lindefeldt (SE)
Rechtsanwalt Hochstein (DE) Pierre Loubat (FR) HelensMills (US)
Compatible with Windows 10 Compatible with Windows 8 Compatible with Windows 7 100% Clean
Version
Release/Update Date
Features / Improvements Bug Fixes
13.0
Dec 13, 2020
 • Important (I): supports to start/pause/continue current finding job. In previous versions, only starting and stopping (Duplicates).
 • I: can reset the scanning conditions separately (previous versions can only reset all conditions, Duplicates).
 • I: fully supports native German.
 • Grouped the toolbar buttons and context menu items (Recent).
 • Has not applied current theme to the language selecting menu items.
 • Cannot get the text for "possible_reasons" item in French and Italian.
12.1
Nov 05, 2020
 • Important (I): the number of built-in "Audio" types has been increased from 355 to 484 (Duplicates & Recent).
 • I: adjusted the refreshing frequency of the main list, greatly reduced resource consumption (Recent).
 • Optimized internal efficiency.
 • The context menu items are not fully multilingual (Batch).
12.0
Oct 26, 2020
 • Important (I): added the switching theme feature, and elaborately designed 4 sets of beautiful preset color schemes.
 • I: can directly display the common locations such as Desktop, Downloads, Documents, Music, Videos and Pictures on the "Resources selector" interface and "Batch" module.
 • I: the number of built-in "Documents" types has been increased from 90 to 1,160 (Duplicates & Recent).
 • I: unified the style of all interfaces.
 • I: optimized many icons: more beautiful and easier to understand, made the uniform appearance and size.
 • Optimized the data access algorithm for all lists.
 • Needs your confirmation when exiting the program, in order to avoid accidentally closing it.
 • Optimized the appearance of all tree views: more beautiful and easier to use.
 • Optimized software text for Arabic, Russian, Slovenian and Turkish languages.
 • Optimized internal efficiency.
11.0
Sep 09, 2020
 • Important (I): greatly improved the reloading speed after deleted / moved duplicate files (Duplicates).
 • I: the number of built-in "Compressed" types has been increased from 22 to 283 (Duplicates & Recent).
 • I: can delete the recent accessed record (shortcut) alone (Recent).
 • I: replaced the difficult to use and powerless "Find" feature with the easy to use but quick text filter to display filtering results instantly and directly on the main list (Recent).
 • I: fully supports native Finnish.
 • Optimized the background color for the selected duplicates group (Duplicates).
 • Optimized the efficiency for smart selection (Duplicates).
 • Keeps the values that controlled by the up / down regulator always to be displayed even you deleted them.
 • Can display program logo in system "Apps & features" list.
 • Optimized software text for Simplified and Traditional Chinese.
10.0
Jul 25, 2020
 • Important (I): can check duplicate files by drives and paths (Duplicates).
 • I: can exclude file types to scan (Duplicates).
 • I: redesigned the size levels under Windows 10 specification, in order to meet current conditions (Duplicates).
 • I: can do more operations for the selected resource(s), such as move/copy to other location, rename (Recent).
 • I: can reset [Times] to 1 (Recent).
 • Optimized the shortcut keys (Duplicates).
 • Options interface: changed the "Warning" text to "Tips" and its color from orange to green, made it friendlier (Duplicates).
 • Optimized software texts for AR, DE, FI, FR, IT, PL, PT_BR, SL and TR languages.
 • Can display the update history for Traditional and Simplified Chinese.
 • Optimized internal efficiency.
9.0
Apr 28, 2020
 • Important (I): can display/hide the "Statistics" and "Tips" areas on the result interface, and WE will remember your settings (Duplicates).
 • I: made the progress bar and shows it when scanning, it displays overall completion and current step (Duplicates).
 • I: plays a sound after scanning, and you can set your favorite sound (Duplicates).
 • I: groups the toolbar buttons and context menu items for result interface, and adjusted their order (Duplicates).
 • I: can sort the [Size] column for source listing accurately (Batch).
 • I: fully supports native Italian.
 • Maximizes the result interface by default (Duplicates). (Why not?)
 • Optimized "Request support..." related features.
 • Optimized software texts for Korean language.
 • Optimized internal efficiency.
8.0
May 23, 2018

Download This Version
 • Important (I): fully supports native Português (Brasil).
 • I: fully supports native Türkçe.
 • I: fully supports native Polski.
 • I: modified the [Spent] field of the statistics area, more fluent syntax and more concise (Duplicates).
 • I: the singular and plural problems of some units about time and size.
 • Optimized the online help.
 • Optimized software texts.
 • I: cannot properly save and open the result file in Arabic (Duplicates).
 • I: if you are an old user and upgraded the product version, WE's Windows Service maybe cannot work.
 • I: translation error for [Times] column in French (Recent).
7.0
Sep 28, 2017

Download This Version
 • Important (I): can move the duplicate files to other place (Duplicates).
 • I: fully supports native العربية.
 • I: can display latest news (not only new version notice, such as promotions) at the bottom of the main interface.
 • I: the list no longer flashes when deleting items or moving items to Recycle Bin (Recent).
 • I: the list no longer flashes when removing resources, deleting resources or moving resources to Recycle Bin / other place (Batch).
 • Changed the "Reload" drop-down menu items from "Reload..." to "Reloads...", to unify the grammar (Sizes).
 • Translated all Russian texts.
 • Optimized internal efficiency.
 • I: it may remove unselected resources from right list when press <Ctrl+D> (Sizes).
 • A spelling mistake of Simplified Chinese language.
6.0
Sep 11, 2017

Download This Version
 • Important (I): added a switch - enable or disable monitoring (Activity).
 • I: made the progress window for deleting duplicate files - lists the files to be deleted for confirmation, displays progress bar, dynamically updates list during deleting, prevents the UI to be not responded during deleting files. Also available for moving duplicate files to Recycle Bin (Duplicates).
 • I: gives you a report after deleted duplicates: number of files, released space, the files that cannot be deleted and reasons. Also available for moving duplicate files to Recycle Bin (Duplicates).
 • I: displays the new version notice at the bottom of the main interface (previous versions will show you a message box when starts), greatly improved the friendliness.
 • I:fully supports native 한국어.
 • I: fully supports native Slovenščina.
 • I: added the "Features List & Editions Comparison" webpage.
 • I: added the "View full features list & editions comparison" feature to the "Upgrade to Pro" and "About..." interfaces.
 • Compacted the program by removing some unused texts.
 • Optimized internal efficiency.
5.0
Aug 30, 2017

Download This Version
 • Important (I): added option - "Automatically switch to the following module after started:".
 • I: fully supports native Français.
 • I: added the Splash (start) window, shows the progress and tells you what it is doing on this window, to avoid that you thinking the program does not respond. Greatly improved the friendliness.
 • I: can immediately refresh the sum of checked resources when check/uncheck the resources on the tree (Sizes).
 • I: adjusted the default size of working area and the splitter location, easier to use (Sizes).
 • Added "Update history" function.
 • Optimized internal efficiency.
 • Optimized software texts.
 • I: at the Service side, cannot get local Gregorian time on a few PCs, especially in the countries which have their own calendar. This may cause the Service cannot work properly (Activity & Sync (Auto)).
 • I: if you refreshed the resources tree and some resources in right list are not existing, then press <Ctrl+D> cannot remove them from right list (Sizes).
4.0
Jul 29, 2017

Download This Version
 • Important (I): fully supports native Русский.
 • I: removed many useless logs, in order to quickly load them (Activity).
 • I: algorithm optimization - does not recompute the folder size when add it to the right list, greatly improved the efficiency (Sizes).
 • I: now can show the update history directly if the new version is available and you chose to view the updates (in previous versions, just only jump to the 'Update History' segment, but have not expanded it, you need to expand it manually to see the update history).
 • Optimized official website.
 • Optimized internal efficiency.
 • Optimized the translation interface files.
 • Optimized the Windows Service side.
 • No longer open the discounted buy now page after uninstalled it.
 • When you are viewing the "Options -> Activity" interface and resized the window, the controls of "Monitored type(s)" area have not been resized properly (Activity).
3.0
Jul 22, 2017

Download This Version
 • Important (I): can change properties for target resources, especially, you cannot change "Date created", "Date modified" and "System" properties in Windows directly (Batch).
 • I: optimized the appearance for the resource trees or lists which have the check boxes with icons - increased the distance between the check box and the icon (All).
 • Added more guidance to the online documentation: helps of reinstalling, Windows Service and changing "Date created/modified" properties in batch.
 • Optimized official website.
 • Optimized internal efficiency.
 • I: cannot compute the size for a few system folders, in previous versions, display as "Cannot compute size" (Sizes).
 • I: has not used the "Date separator" for the right list (Sizes).
2.1
Jul 14, 2017

Download This Version
 • Important: adjusted the frequency of today's logs as 2 minutes to avoid affecting your normal operation (Activity).
 • Optimized the online help (Activity).
 • Important: the excluded resources setting does not work in the Pro edition (Activity).
2.0
Jul 12, 2017

Download This Version
 • Important (I): added Sync module.
 • I: can display the up/down arrows on the sorted column header.
 • I: uses Golden Ratio for the start position of the main interface.
 • Added "Find" function to Activity module.
 • Added the context menu to Activity module.
 • Added "Copy full path", "Properties" and "Find" functions to Batch module.
 • Added "Copy full path" function to Duplicates and Recent modules.
 • Optimized internal efficiency.
 • Moved all "Move to Recycle Bin" function before "Delete".
 • Standardized a few shortcut keys, made them consistent with Windows, such as use <Alt+Enter> to display resource properties window (previous versions use <F4>).
1.0
Dec 14, 2016
 • Added two general options: "Run it when PC boots." and "Startup position".
 • Optimized internal efficiency.
 • Optimized software texts.
Beta
Mar 14, 2016
 • First release, beta version.

1. Easy Way

Just click the related buttons on the right to share it to Facebook, Twitter, Google+, etc.

2. Manual Sharing

You can also manually share it by using the following text in your email or other places.

Subject: Recommend FREE software - WinExt: A FREE Utilities Kit for Windows (from 'your name here')

Content:
Hi,

I'm using WinExt, it is a FREE utilities kit for Windows. You can do something like finding duplicates / larger resources, seeing more info of recent used resources, monitoring Windows activity, doing batch operation and syncing resources by using it for FREE!

You should have a try!

Official page: https://www.trisunsoft.com/we/
Direct download: https://www.trisunsoft.com/files/win-ext.zip
For Windows FREE Download v13.0, 0.98 MB Download View All Features List and Editions Comparison Features